English
Home
L?ch S?
Đoàn S?ng
Lu?t Ḍng
M? Cát Minh
Các Thánh
Liên H?
 
 
         
 

với truyền thống 800 năm
Trung thành theo bước Đức Kitô
Những Tu Sĩ Cát Minh sống đời sống
Khó Nghèo – Vâng Phục - Khiết Tịnh
Huynh Đệ - Cộng Đoàn
Cầu Nguyện - Chiêm Niệm
Hoạt Động - Phục Vụ tha nhân
giữa ḷng Giáo Hội

 

Huynh đoàn Cát Minh sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm t́m nhan Thiên Chúa hằng sống (chiều kích chiêm niệm của đời sống) qua t́nh huynh đệ, qua việc phục vụ (diakonia) giữa tha nhân. Truyền thống linh đạo của Ḍng nhấn mạnh cả ba yếu tố nền tảng này, không phân chia, và không mang những giá trị rời rạc, nhưng đan kết chặt chẽ với nhau n?n t?ng giao d?ch d?a trên tr?nh duy?t t?i Vi?t Nam.

 
     
 
» Áo Đức Bà Cát Minh
» Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bà núi Cát-Minh
» Êlia và Maria, những nguồn cảm hứng của Ḍng Cát Minh
 
     
     
 
Vào thời các cuc Thp t chinh Đất Thánh, các n sĩ đă định cư nhiu nơi trên lănh th Palestine. Mt s "sng theo gương tiên tri Êlia, mt người thánh thin và yêu mến s c tch, đă chn mt li sng thanh tnh trên núi Cát Minh,  gần mt ngun sui gi là Sui Êlia. Họ sng như nhng con ong ca Thiên Chúa, thâu lượm nhng mt ngt thiêng liêng thuc ngun an i tâm linh.”>>>
   
         

Carmelite Friars
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
Email:
ocarmvoc@frontiernet.net - ongoi@dongcatminh.org
Copyright by Ḍng Cát Minh 2004